Voorwaarden Blast

Escapium is gevestigd te Utrecht, bij de KvK te Utrecht geregistreerd onder nummer 67816339 en te allen tijde bereikbaar op info@escapium.nl.


Artikel 1. Definities

1.1. De Organisator: Escapium, organisator van Het Evenement. 

1.2. Het Evenement: de activiteit ‘Blast’ waaraan deelgenomen wordt zodra de handtekening gezet is en de schietzone betreden wordt op de Nevadadreed 44 te Utrecht.

1.3. De Deelnemer: één van de deelnemende personen aan het Evenement.


Artikel 2. Aansprakelijkheid & ontzegging

2.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deelnemer verklaart zich door middel van inschrijving bewust te zijn van de risico’s die deelname aan het Evenement met zich mee kunnen brengen.

2.2. De Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2.3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag van het Evenement.

2.4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. 

2.5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich voldoende heeft voorbereid op het Evenement. 

2.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Tevens kan Organisator de Deelnemer (verder) uitsluiten van het Evenement indien Deelnemer zich dusdanig gedraagt dat schade en/of letsel aan derden of zichzelf overduidelijk zal blijken.

2.7. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

2.8. De Deelnemer dient ten aller tijden de aanwijzingen van bevoegde begeleiders van het Evenement op te volgen. Indien schade en/of letsel ontstaat door het niet opvolgen van de gegeven instructies tijdens het Evenement, erkent de Organisator geen enkele aansprakelijkheid.